Nyheter

Resirkulære varestømmer over havnene i Oslofjorden

De offentlige havnene er lokalisert sentralt i byene eller i randsonen til byene. Tilrettelegging av havneområder for konsolidering og gjenvinning av byggevarer og byggeråstoff, og videre transport med skip, kan øke mulighetene for gjenbruk av næringsavfall som i dag brennes eller deponeres i byenes randsoner

Samarbeid og synergier mellom nabobedrifter

Hvordan kan bedrifter samarbeide om likeartede oppgaver og utnyttelse av ledig kapasitet? Flowchange har kartlagt muligheter og barrierer for to bedrifter i samme næringsområde

Med store næringsarealer og direkte vei- og jernbanetilknytning til hele Skandinavia

1400 dekar næringsareal - direkte tilknytning til IC nettet - 50 minutter med tog fra Oslo. Flowchange har gjennomført en mulighetsstudie for videre utvikling av Sørli flerbruksterminal i Stange

Tre hovedutfordringer for gods- og logistikknæringene i Osloregionen

Flowchange har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk for Samarbeidsalliansen Osloregionen. Det er tre hovedutfordringer for de areal- og transportintensive næringene i årene som kommer

Standardisering og forenkling av prisstrukturen i de offentlige havnene

Flowchange leder et havnesamarbeidsprosjekt for forenkling og standardisering av prisstrukturen i de offentlige havnene. 9 havner deltar i prosjektet. Blant målene er også at kundene skal få detaljert informasjon om hva de betaler for.

Grønt landtransportprogram nærmer seg realisering

16 bransjeorganisasjoner, med NHO i spissen, har gått sammen om etablering av Grønt landtransportprogram. Ideen kom fra Erling Sæther i Flowchange, en gammel ringrev i bransjen, ifølge avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO

Hvilke næringer skal vi satse på og tilrettelegge for?

Flowchange har sammen med underleverandører gjennomført en mulighetsstudie for videre utvikling av Kragerø næringspark. Denne parken har i dag 40 bedrifter med ca. 300 sysselsatte. Den nye E18 traseen vil gå rett forbi næringsparken når den etter planen er ferdig utbygd i 2024

Sammenligning av Arlandaregionen og Gardermoregionen

På oppdrag av Innovasjon Gardermoen har Flowchange sammenlignet tilretteleggingen av vei- og baneinfrastrukturen og næringsutviklingen i de to regionene

Fra grå til grønn i Grenland

Industrial Green Tech har ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Flowchange er engasjert for å bistå i kartleggingen av bedriftenes varestrømmer, med sikte på forbedringer

Et felles kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen

Det siste året har Flowchange utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen - for Osloregionen. Temaet er så spennende og omfangsrikt at årets BEST konferanse er viet dette temaet. Konferansen 18. mars måtte imidlertid utsettes, sannsynligvis til over sommeren