Nyheter

Fra grå til grønn i Grenland

Industrial Green Tech har ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Flowchange er engasjert for å bistå i kartleggingen av bedriftenes varestrømmer, med sikte på forbedringer

Et felles kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen

Det siste året har Flowchange utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen - for Osloregionen. Temaet er så spennende og omfangsrikt at årets BEST konferanse er viet dette temaet. Konferansen 18. mars måtte imidlertid utsettes, sannsynligvis til over sommeren

Flowchange er medlem i SAMS Norway

SAMS er en næringsklynge av bedrifter som utvikler systemer og løsninger for autonom mobilitet. Det har vært en "ryckstart" i samarbeidet, for å bruke et svensk utttrykk

2020 – starten på et mer krevende tiår?

Vi i Flowchange vil først takke for et aktivt og begivenhetsrikt år i 2019. I avslutningen av vårt tredje driftsår er det hyggelig å konstatere at stadig flere organisasjoner blir oppmerksomme på at grønn omstilling ikke bare er nødvendig, men at det også kan være lønnsomt

Ikke plass til skognæringen

Tømmerterminalen på Lierstranda må flytte til fordel for annen byutvikling, men hvor skal terminalen flytte? Buskerud fylkeskommune har utredet alternative lokaliseringer. Geir Berg i Flowchange har representert akademia i styringsgruppen.

Nye løsninger må til

For godstransport over lange avstander ønsker myndighetene at mye mer av trafikken ivaretas av skip og godstog. Innen 2030 skal det finne sted et betydelig skifte slik at veksten i tungtrafikken i veinettet dempes. Det krever tiltak og endrede prioriteringer, ikke minst i banesektoren...

Manglende klimagevinster og avgifter på biodrivstoff - forstå det den som kan

i statsbudsjettet for 2019 innføres full veibruksavgift for biodrivstoff, samtidig som andelen som innblandes i fossil diesel og bensin økes. Det gir få insentiver for private aktører som ønsker å satse på biodrivstoff i sin kjøretøyflåte

Den internasjonale godskorridoren for skinnegående transport

Flowchange har utarbeidet en potensialstudie for økt skinnegående transport, fra Bodø i nord, til Oslo og til det svenske banenettet i sør. Samfunnsnytten er formidabel dersom mer gods kan overføres til bane over lange avstander.

Standardisering av prisstrukturen i norske havner

De offentlige havnene i Norge har alle ulike prisstrukturer. Det påvirker de administrative kostnadene ved sjøtransport. Flowchange leder et prosjekt der målet er standardisering og forenkling.

Bane Nor har feil navn, ikke Vy

De fleste kjenner ikke bakgrunnen for at NSB måtte skifte navn. NSB eier ikke togene, linjenettet, strømledningen, stasjonene eller terminalene. Men bussene eier de.