Nyheter

Ulovlig tungtransport

Hvordan hindre ulovlig kabotasje og sikre riktig lønn til utenlandske sjåfører

12 vegvesen i Norge!

Regionreformen vil gi en oppstykking av det overlegent beste planleggingsmiljøet for samferdsel i Norge

Kommer pakkene fram til jul?

I fjor slet PostNord og Posten med å få pakkene fram før jul. Vil det bli bedre i år? Jeg tipper ja. Infrastrukturen for pakkedistribusjon er egentlig ganske bra i Norden

Flytting av containerhavna i Kristiansand

Som i andre byer har diskusjonen om flytting av godshavna fra sentrum til byens randsone pågått i 15-20 år. I 2013 vedtok Bystyret å arbeide for samling av all godsaktivitet på kjøl i Kongsgård-Vige. I forrige uke ble områdereguleringsplanen behandlet for 2. gang og vedtatt av Formannskapet etter mye debatt og stort engasjement. På grunn av innsigelser fra andre offentlige etater kan det imidlertid gå lang tid før rammebetingelsene for Havneavsnitt nord er endelig fastsatt.

Hvor skal lager- og logistikkbedrifter flytte?

Det er mer enn 4000 lagerhaller til vareforsyningsformål i Osloregionen. Mange er lokalisert i sentrale byområder der annen byutvikling prioriteres. Heller ikke i de nærmeste randsonene til byene prioriteres de areal- og transportkrevende næringene. Planleggingen av hvor bedriften skal flytte krever derfor mer analyse enn før.

Oslo-Stockholm via Gardermoregionen

I samarbeid med Hedmark Kunnskapspark foreslår Flowchange at utbyggingen av Hovedbanen og Kongsvingerbanen samordnes, med en ny trasé mellom Ullensaker og Årnes. Da kan inngrep i Nordre Øyeren våtmarksområde unngås. Rapporten foreslår investeringer etter "godt nok" prinsippet, samt tiltak som avlaster flytrafikken til Sverige og styrker næringstrafikken på bane.

Bør rutetrafikken med skip til Bergen sentrum flyttes til Ågotnes?

Byrådet i Bergen har vedtatt å arbeide for at godstrafikken med skip over Dokken skal flytte til CCB-basen på Ågotnes når ny Sotraforbindelse er ferdigstilt, sannsynligvis i 2026. Ågotnes ligger 25 kilometer vest for Bergen. Flowchange har utredet konsekvensene for rederiene og aktørene på Dokken. Rapporten fikk bred oppmerksomhet i regionale medier (NRK, BA og BT) da den ble presentert for Havnerådet, havnestyret og logistikkaktørene i juni.

Mangler kjøretøyer og fyllestasjoner

Samferdselsdepartementet har bedt om innspill på hva som skal til for at tungtransporten skal bidra i klimakampen

Alle vil realisere Godspakke Innlandet

I Nasjonal transportplan 2018-2029 fikk 18 organisasjoner, med Norges Skogeierforbund, Norskog, NHO og LO i spissen, gjennomslag for Godspakke Innlandet med en antatt investeringsramme på 2,6 mrd. kroner. Geir Berg i Flowchange utarbeidet en detaljert analyse av samfunnsnytten med utgangspunkt i transportkostnadene for skognæringen og for den råvarebaserte industrien.

Ny teknologi og nytt "mind set" er kritisk viktig for containertrafikken på bane

Jernbanen mister konkurransekraft - i første rekke fordi den ikke kan konkurrere med lastebilen i transporttid og fleksibilitet. Fremtiden er ikke lange, trege tog mellom et fåtall terminaler ved transport av dagligvarer og byggevarer mellom landsdelene, men raske enheter i et nettverk med kort opphold i terminalene. Hvordan oppnå "game change" i banesektoren?