Nyheter

Bør rutetrafikken med skip til Bergen sentrum flyttes til Ågotnes?

Byrådet i Bergen har vedtatt å arbeide for at godstrafikken med skip over Dokken skal flytte til CCB-basen på Ågotnes når ny Sotraforbindelse er ferdigstilt, sannsynligvis i 2026. Ågotnes ligger 25 kilometer vest for Bergen. Flowchange har utredet konsekvensene for rederiene og aktørene på Dokken. Rapporten fikk bred oppmerksomhet i regionale medier (NRK, BA og BT) da den ble presentert for Havnerådet, havnestyret og logistikkaktørene i juni.

Mangler kjøretøyer og fyllestasjoner

Samferdselsdepartementet har bedt om innspill på hva som skal til for at tungtransporten skal bidra i klimakampen

Alle vil realisere Godspakke Innlandet

I Nasjonal transportplan 2018-2029 fikk 18 organisasjoner, med Norges Skogeierforbund, Norskog, NHO og LO i spissen, gjennomslag for Godspakke Innlandet med en antatt investeringsramme på 2,6 mrd. kroner. Geir Berg i Flowchange utarbeidet en detaljert analyse av samfunnsnytten med utgangspunkt i transportkostnadene for skognæringen og for den råvarebaserte industrien.

Ny teknologi og nytt "mind set" er kritisk viktig for containertrafikken på bane

Jernbanen mister konkurransekraft - i første rekke fordi den ikke kan konkurrere med lastebilen i transporttid og fleksibilitet. Fremtiden er ikke lange, trege tog mellom et fåtall terminaler ved transport av dagligvarer og byggevarer mellom landsdelene, men raske enheter i et nettverk med kort opphold i terminalene. Hvordan oppnå "game change" i banesektoren?

Hva er beste praksis innen logistikk?

Gartner Group kårer hvert år de 25 beste bedriftene i verden på drift og utvikling av sine forsyningskjeder, fra leverandør til sluttkunde. I denne artikkelen som ble publisert i Logistikk & Ledelse tidligere i år skriver Geir Berg om hva som kjennetegner de ledende bedriftene.

Flytting av godshavna i Bergen til byens randsone

I denne artikkelen i Havnemagasinet skriver Geir Berg i Flowchange om noen av mulighetene og barrierene ved flytting av godshavna i Bergen sentrum til en offshore base 25 kilometer vest for Bergen

Utvidelse og flytting av Norges største tømmerterminal

Kapasiteten til Norsenga terminalen ved Kongsvinger er sprengt. Etterspørselen etter skogsvirke som kan transporteres på bane er høy og økende. Hvor skal en ny terminal lokaliseres? Geir Berg i Flowchange har vært prosjektleder for en forstudie for Kongsvinger kommune i samarbeid med Civitas og Sveco Norge.

Forsyningsnettverkets betydning for konkurranseevnen undervurderes

Denne artikkelen ble skrevet av Geir Berg for Logistikk & Ledelse i juni 2017 i forbindelse med engasjementet som generalsekretær i LOGMA - Nettverk for logistikkledelse. Engasjementet var på 130 timer per år og bortfalt i mai 2018 etter at sekretariatsfunksjonen var overført fra Tekna til Tekniske bedrifters servicekontor.

NTP: Hårete miljømål uten gjennomføringsplan

Det er ikke småtterier Stortinget har vedtatt for transporten i Norge. Se våre kommentarer

Tre godstogterminaler til 25 mrd er nytteløst

Planer for jernbaneterminaler for gods i Oslo, Trondheim og Bergen skal koste 25 mrd kroner. Håpløst, kommer neppe til vurdering i finansdepartementet. Sett prosjektselskaper på jobben, både planlegging, utbygging og drift.