EFFEKTIV OG GRØNN LOGISTIKK

 • Flowchange ønsker å bidra til å endre og

 • effektivisere vareflyten for godstransport i Norge

 • samt fremme det grønne skiftet i transportsektoren.

  VIS MER

Møt våre rådgivere innen:

Samferdsel og miljø

Erling Sæther

Grønn skipsfart

Pernille Mølbak

Maritim logistikk

Hans Kristian Haram

 • Resirkulære varestømmer over havnene i Oslofjorden

 • Samarbeid og synergier mellom nabobedrifter

 • Med store næringsarealer og direkte vei- og jernbanetilknytning til hele Skandinavia

Tjenester

Flowchange tilbyr et bredt spekter av tjenester innen logistikk, transport og samferdsel fra idégenerering til realisering.

Våre hovedkategorier av tjenester er:

 • Strategisk rådgivning

  Utvikling av virksomhets- eller sektorstrategier samt rådgivning til toppledelse i private og offentlige virksomheter.

 • Konsept- og idÉutvikling

  Utvikling av et bredte spekter av forretningsidéer og konsepter.

 • Utredning og analyse

  Design og gjennomføring av analyser innen logistikk, transport og samferdsel, inkludert nærings- og markedsanalyser.

 • Design av løsninger

  Konvertering av konsepter over i konkrete realiserbare løsninger, inkludert design av forretningsmodeller og tekniske løsninger.

 • Realisering

  Implementering og realisering av konsepter og løsninger.

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetssikring av offentlige eller private prosesser hvor det står mye på spill og resultater er avhengig av dyp fagkunnskap.

 • Næringspolitikk

  Nettverk og myndighetskontakt og koordinering av innspill til sentrale prosesser – være et bindeledd mellom aktører innenfor sektoren gjennom gode prosesser og dialog.

Effektiv sjøtransport uten utslipp

Vi bistår kunder med å finne de beste løsninger i nært samarbeid med ledende aktører.

Gods på bane

Vi vil hjelpe kunder til å flytte gods fra vei til bane.

Effektivt, grønt og konkurransedyktig for våre kunder

For våre kunder skal vi realisere overføring av gods fra vei til bane- og sjøtransport.

IT for logistikk

Vi leverer applikasjonsutvikling og drift av applikasjon for transport og logistikk.

Idéer

Flowchange har som ambisjon å skape og kultivere nye idéer og konsepter på oppdragsbasis innenfor selskapets kjerneområder

De fleste er enige om at vi står ovenfor betydelige samfunnsendringer de kommende årene. Bedrifter som ikke tilpasser seg endrede rammebetingelser vil få vanskeligheter i en stadig mer krevende internasjonal konkurranse. Når produktinformasjon og priser blir lett tilgjengelig informasjon i alle salgskanaler øke betydningen av de andre konkurransefaktorene, som merkevarekjennskap, service og produkttilgjengelighet. 

Innen vårt fagområde Grønn og effektiv logistikk er det en rekke muligheter, men også krevende rammebetingelser for internasjonalisering og vekst.  Det er få store bedrifter som leverer ferdigvarer i et internasjonalt marked. Vi er en råvareleverandør, i første rekke til våre naboland. Avstandskostnadene til internasjonale markeder er betydelige for deler av næringslivet. Banenettet er lite utviklet på tvers av landegrensene. Samtidig tilrettelegger myndighetene for ny, grønn vekst gjennom en rekke støtteordninger til innovasjon og nye produkter, blant annet i transportsektoren. 

Flowchange bistår store norske bedrifter med evaluering og innfasing av nye og grønnere transportløsninger. Utfordringen er å oppnå lønnsomhet sammenlignet med nåværende drift. Flowchange har derfor god dialog med leverandørmarkedet for å drøfte alternativer og konsepter som ivaretar alle krav til nye investeringer. 

Kundeløsningene skal være realiserbare. Flowchange bidrar med prosjektledelse, samt kartlegging av finansieringsløsninger, markedsføring, kundeintervjuer og målstyring.

 

Referanser

Det grønne skiftet for logistikk- og transportbedrifter.

For TINE er vi prosjektleder for bedriftens strategi mot fossilfri transport i 2025.

Multimodal transport uten utslipp

Flowchange hjelper ASKO med å lage autonom og utslippsfri transport over Oslofjorden.

Tredjepartslogistikk

En betydelig forandring, men for sent

Bompengesystemet som klimavirkemiddel

For Statens Vegvesen har vi laget et beslutningsunderlag om bompengesystemet kan bidra til raskere innfasing av fossilfrie lastebiler

KOST/NYTTE AV STØRRE INVESTERINGER

Flowchange gjennomfører lønnsomhetsberegninger og konsekvensvurderinger av større samferdselsinvesteringer som har betydelig næringsnytte, som tiltakene som samlet benevnes som Godspakke Innlandet.

Fagområder

Flowchange AS bistår private og offentlige virksomheter med prosjektledelse og rådgivning innen logistikk, transport og samferdsel. Vi tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og faglig kunnskap innen områder som har stor betydning for næringslivets konkurranseevne

Medarbeiderne i Flowchange leverer faglig bistand innenfor en rekke områder, som:

 • Rådgivning innen strategi og organisasjonsutvikling
 • Analyse av forsyningskjeder
 • Lønnsomhetsvurderinger og konsekvensanalyser av investeringer
 • Flytting av virksomhet
 • Nye løsninger for lagring og distribusjon av varer
 • Prosjekter for innfasing av "grønn" og autonom teknologi
 • Analyse av nye transportkonsept
 • Utvikling av godsknutepunkt, som havner
 • Etablering av nye næringsområder
 • Markedvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser av offentlige infrastrukturinvesteringer

Næringslivets transporter

Nye løsninger i transportsektoren

Logistikk - en viktig konkurransefaktor

Bedriftens infrastruktur, organisering og kjerneprosesser må være nøye tilpasset bedriftens mål og konkurransefortrinn. I Flowchange har vi lang erfaring med å løse problemstillinger knyttet til strategiske valg og strukturelle endringer, som lokaliseringen av konsolideringspunktene og vurdering av tredje parts tjenester vs. drift i egen regi.

Offentlig nærings- og samferdselsutvikling

Flowchange bistår statlige transportetater, regioner, fylker, kommuner og havner med utvikling av transportnettverk og godsknutepunkter over hele landet. Vårt fortrinn er inngående kjennskap til transportene med skip og tog og næringslivets behov

 

Nyheter

Resirkulære varestømmer over havnene i Oslofjorden

De offentlige havnene er lokalisert sentralt i byene eller i randsonen til byene. Tilrettelegging av havneområder for konsolidering og gjenvinning av byggevarer og byggeråstoff, og videre transport med skip, kan øke mulighetene for gjenbruk av næringsavfall som i dag brennes eller deponeres i byenes randsoner

Samarbeid og synergier mellom nabobedrifter

Hvordan kan bedrifter samarbeide om likeartede oppgaver og utnyttelse av ledig kapasitet? Flowchange har kartlagt muligheter og barrierer for to bedrifter i samme næringsområde

Med store næringsarealer og direkte vei- og jernbanetilknytning til hele Skandinavia

1400 dekar næringsareal - direkte tilknytning til IC nettet - 50 minutter med tog fra Oslo. Flowchange har gjennomført en mulighetsstudie for videre utvikling av Sørli flerbruksterminal i Stange

Tre hovedutfordringer for gods- og logistikknæringene i Osloregionen

Flowchange har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk for Samarbeidsalliansen Osloregionen. Det er tre hovedutfordringer for de areal- og transportintensive næringene i årene som kommer

Standardisering og forenkling av prisstrukturen i de offentlige havnene

Flowchange leder et havnesamarbeidsprosjekt for forenkling og standardisering av prisstrukturen i de offentlige havnene. 9 havner deltar i prosjektet. Blant målene er også at kundene skal få detaljert informasjon om hva de betaler for.

Grønt landtransportprogram nærmer seg realisering

16 bransjeorganisasjoner, med NHO i spissen, har gått sammen om etablering av Grønt landtransportprogram. Ideen kom fra Erling Sæther i Flowchange, en gammel ringrev i bransjen, ifølge avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO

Kontakt

Erling Sæther
es@flowchange.no
+47 901 08 444

Hans Kristian Haram
hkh@flowchange.no
+47 905 62 994

Pernille Mølbak
pm@flowchange.no
+47 909 35 000

Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 16, Oslo

Design: DesignAid AS