Effektiv og grønn logistikk

Flowchange ønsker å bidra til å endre og effektivisere vareflyten for godstransport i Norge. Samtidig vil vi fremme det grønne skiftet i transportsektoren. Det dreier seg om intermodale løsninger, sjø- og banetransport samt et grønt skifte for lastebiltransporten i Norge.

VIS MER
 • Bane Nor har feil navn, ikke Vy
 • Tilrettelegging for fremtidens vareflyt i Osloregionen
 • Knapphet på arealer til nye energistasjoner

Tjenester

Flowchange tilbyr et bredt spekter av tjenester innen logistikk, transport og samferdsel fra idégenerering til realisering.

Våre hovedkategorier av tjenester er:

 • Strategisk rådgivning

  Utvikling av virksomhets- eller sektorstrategier samt rådgivning til toppledelse i private og offentlige virksomheter.

 • Konsept- og idÉutvikling

  Utvikling av et bredte spekter av forretningsidéer og konsepter.

 • Utredning og analyse

  Design og gjennomføring av analyser innen logistikk, transport og samferdsel, inkludert nærings- og markedsanalyser.

 • Design av løsninger

  Konvertering av konsepter over i konkrete realiserbare løsninger, inkludert design av forretningsmodeller og tekniske løsninger.

 • Realisering

  Implementering og realisering av konsepter og løsninger.

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetssikring av offentlige eller private prosesser hvor det står mye på spill og resultater er avhengig av dyp fagkunnskap.

 • Næringspolitikk

  Nettverk og myndighetskontakt og koordinering av innspill til sentrale prosesser – være et bindeledd mellom aktører innenfor sektoren gjennom gode prosesser og dialog.

Effektiv sjøtransport uten utslipp

Vi bistår kunder med å finne de beste løsninger i nært samarbeid med ledende aktører.

Gods på bane

Vi vil hjelpe kunder til å flytte gods fra vei til bane.

Effektivt, grønt og konkurransedyktig for våre kunder

For våre kunder skal vi realisere overføring av gods fra vei til bane- og sjøtransport.

Idéer

Flowchange har som ambisjon å skape og kultivere nye idéer og konsepter på oppdragsbasis innenfor selskapets kjerneområder

VIS MER

Referanser

Det grønne skiftet for logistikk- og transportbedrifter.

For TINE er vi prosjektleder for bedriftens strategi mot fossilfri transport i 2025.

Tredjepartslogistikk

FlowChange har bistått Hansen & Dysvik med å finne nye løsninger

Multimodal transport uten utslipp

Flowchange hjelper ASKO med å lage autonom og utslippsfri transport over Oslofjorden.

Bompengesystemet som klimavirkemiddel

For Statens Vegvesen har vi laget et beslutningsunderlag om bompengesystemet kan bidra til raskere innfasing av fossilfrie lastebiler

KOST/NYTTE AV STØRRE INVESTERINGER

Flowchange gjennomfører lønnsomhetsberegninger og konsekvensvurderinger av større samferdselsinvesteringer som har betydelig næringsnytte, som tiltakene som samlet benevnes som Godspakke Innlandet.

Rådgivere

Roger Kormeseth

VIS MER

Geir Berg

VIS MER

Erling Sæther

VIS MER

Hans Kristian Haram

VIS MER

Fagområder

Flowchange AS bistår private og offentlige virksomheter med prosjektledelse og rådgivning innen logistikk, transport og samferdsel. Vi tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og faglig kunnskap innen områder som har stor betydning for næringslivets konkurranseevne

Medarbeiderne i Flowchange leverer faglig bistand innenfor en rekke områder, som:

 • Rådgivning innen strategi og organisasjonsutvikling
 • Analyse av forsyningskjeder
 • Lønnsomhetsvurderinger og konsekvensanalyser av investeringer
 • Flytting av virksomhet
 • Nye løsninger for lagring og distribusjon av varer
 • Prosjekter for innfasing av "grønn" og autonom teknologi
 • Analyse av nye transportkonsept
 • Utvikling av godsknutepunkt, som havner
 • Etablering av nye næringsområder
 • Markedvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser av offentlige infrastrukturinvesteringer

Næringslivets transporter

Nye løsninger i transportsektoren

Logistikk - en viktig konkurransefaktor

Bedriftens infrastruktur, organisering og kjerneprosesser må være nøye tilpasset bedriftens mål og konkurransefortrinn. I Flowchange har vi lang erfaring med å løse problemstillinger knyttet til strategiske valg og strukturelle endringer, som lokaliseringen av konsolideringspunktene og vurdering av tredje parts tjenester vs. drift i egen regi.

Offentlig nærings- og samferdselsutvikling

Flowchange bistår statlige transportetater, regioner, fylker, kommuner og havner med utvikling av transportnettverk og godsknutepunkter over hele landet. Vårt fortrinn er inngående kjennskap til transportene med skip og tog og næringslivets behov

Nyheter

Bane Nor har feil navn, ikke Vy

De fleste kjenner ikke bakgrunnen for at NSB måtte skifte navn. NSB eier ikke togene, linjenettet, strømledningen, stasjonene eller terminalene. Men bussene eier de.

Tilrettelegging for fremtidens vareflyt i Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen (83 kommuner og 5 fylkeskommuner) startet i fjor et prosjekt for å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport og logistikk i Osloregionen. I første omgang skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som beskriver nåsituasjonen og forventet utvikling i årene framover. Det faglige kunnskapsgrunnlaget utarbeides av Flowchange, i samarbeid med Thema Consulting. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til www.osloregionen.no.

Knapphet på arealer til nye energistasjoner

Hvor skal tungtrafikken fylle drivstoff i 2025? Det enkle svaret er at lastebilene vil benytte de samme fyllestasjonene som i dag, men så enkelt er det ikke. De fleste fyllestasjonene for tunge kjøretøy i byene og i randsonen til byene har ikke plass til flere anlegg, som til biogass, bioetanol, hydrogen eller til hurtiglading. Varetransportene har andre krav og behov enn personbilene. Det trengs mer areal og mer teknisk infrastruktur enn i fyllestasjonene som er tilrettelagt for persontransport.

Elektrifisering av E6 er lønnsomt

Både for samfunnet og for transportbedriftene kan det være lønnsomt å drive elektriske lastebiler med lading fra luftledning

Det finnes bedre løsninger enn fergefri E39

Fergefri E39 blir for dyrt og tar for mange år. Høyfrekvente, autonome og utslippsfrie ferger kan være løsningen kombinert med god vei mellom fjordkrysningene

Ny samarbeidspartner.

Fra 1. januar 2019 inngår Kjell Owrehagen i vårt team.

Kontakt

Erling Sæther
es@flowchange.no
+47 901 08 444

Geir Berg
gb@flowchange.no
+47 971 94 747

Hans Kristian Haram
hkh@flowchange.no
+47 905 62 994

Roger Kormeseth
rk@flowchange.no
+47 970 04 026

Vår besøksadresse er Dronning Eufemias gate 16. Telefonnummer og epost finner du på siden til høyre.

 

Her er finner du oss:

Design: DesignAid AS