Effektiv og grønn logistikk

Flowchange ønsker å bidra til å endre og effektivisere vareflyten for godstransport i Norge. Samtidig vil vi fremme det grønne skiftet i transportsektoren. Det dreier seg om intermodale løsninger, sjø- og banetransport samt et grønt skifte for lastebiltransporten i Norge.

VIS MER
 • Resirkulære varestømmer over havnene i Oslofjorden
 • Samarbeid og synergier mellom nabobedrifter
 • Med store næringsarealer og direkte vei- og jernbanetilknytning til hele Skandinavia

Tjenester

Flowchange tilbyr et bredt spekter av tjenester innen logistikk, transport og samferdsel fra idégenerering til realisering.

Våre hovedkategorier av tjenester er:

 • Strategisk rådgivning

  Utvikling av virksomhets- eller sektorstrategier samt rådgivning til toppledelse i private og offentlige virksomheter.

 • Konsept- og idÉutvikling

  Utvikling av et bredte spekter av forretningsidéer og konsepter.

 • Utredning og analyse

  Design og gjennomføring av analyser innen logistikk, transport og samferdsel, inkludert nærings- og markedsanalyser.

 • Design av løsninger

  Konvertering av konsepter over i konkrete realiserbare løsninger, inkludert design av forretningsmodeller og tekniske løsninger.

 • Realisering

  Implementering og realisering av konsepter og løsninger.

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetssikring av offentlige eller private prosesser hvor det står mye på spill og resultater er avhengig av dyp fagkunnskap.

 • Næringspolitikk

  Nettverk og myndighetskontakt og koordinering av innspill til sentrale prosesser – være et bindeledd mellom aktører innenfor sektoren gjennom gode prosesser og dialog.

Effektiv sjøtransport uten utslipp

Vi bistår kunder med å finne de beste løsninger i nært samarbeid med ledende aktører.

Gods på bane

Vi vil hjelpe kunder til å flytte gods fra vei til bane.

Effektivt, grønt og konkurransedyktig for våre kunder

For våre kunder skal vi realisere overføring av gods fra vei til bane- og sjøtransport.

Idéer

Flowchange har som ambisjon å skape og kultivere nye idéer og konsepter på oppdragsbasis innenfor selskapets kjerneområder

VIS MER

Referanser

Det grønne skiftet for logistikk- og transportbedrifter.

For TINE er vi prosjektleder for bedriftens strategi mot fossilfri transport i 2025.

Multimodal transport uten utslipp

Flowchange hjelper ASKO med å lage autonom og utslippsfri transport over Oslofjorden.

Tredjepartslogistikk

En betydelig forandring, men for sent

Bompengesystemet som klimavirkemiddel

For Statens Vegvesen har vi laget et beslutningsunderlag om bompengesystemet kan bidra til raskere innfasing av fossilfrie lastebiler

KOST/NYTTE AV STØRRE INVESTERINGER

Flowchange gjennomfører lønnsomhetsberegninger og konsekvensvurderinger av større samferdselsinvesteringer som har betydelig næringsnytte, som tiltakene som samlet benevnes som Godspakke Innlandet.

Rådgivere

Roger Kormeseth

VIS MER

Geir Berg

VIS MER

Erling Sæther

VIS MER

Hans Kristian Haram

VIS MER

Fagområder

Flowchange AS bistår private og offentlige virksomheter med prosjektledelse og rådgivning innen logistikk, transport og samferdsel. Vi tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og faglig kunnskap innen områder som har stor betydning for næringslivets konkurranseevne

Medarbeiderne i Flowchange leverer faglig bistand innenfor en rekke områder, som:

 • Rådgivning innen strategi og organisasjonsutvikling
 • Analyse av forsyningskjeder
 • Lønnsomhetsvurderinger og konsekvensanalyser av investeringer
 • Flytting av virksomhet
 • Nye løsninger for lagring og distribusjon av varer
 • Prosjekter for innfasing av "grønn" og autonom teknologi
 • Analyse av nye transportkonsept
 • Utvikling av godsknutepunkt, som havner
 • Etablering av nye næringsområder
 • Markedvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser av offentlige infrastrukturinvesteringer

Næringslivets transporter

Nye løsninger i transportsektoren

Logistikk - en viktig konkurransefaktor

Bedriftens infrastruktur, organisering og kjerneprosesser må være nøye tilpasset bedriftens mål og konkurransefortrinn. I Flowchange har vi lang erfaring med å løse problemstillinger knyttet til strategiske valg og strukturelle endringer, som lokaliseringen av konsolideringspunktene og vurdering av tredje parts tjenester vs. drift i egen regi.

Offentlig nærings- og samferdselsutvikling

Flowchange bistår statlige transportetater, regioner, fylker, kommuner og havner med utvikling av transportnettverk og godsknutepunkter over hele landet. Vårt fortrinn er inngående kjennskap til transportene med skip og tog og næringslivets behov

Nyheter

Resirkulære varestømmer over havnene i Oslofjorden

De offentlige havnene er lokalisert sentralt i byene eller i randsonen til byene. Tilrettelegging av havneområder for konsolidering og gjenvinning av byggevarer og byggeråstoff, og videre transport med skip, kan øke mulighetene for gjenbruk av næringsavfall som i dag brennes eller deponeres i byenes randsoner

Samarbeid og synergier mellom nabobedrifter

Hvordan kan bedrifter samarbeide om likeartede oppgaver og utnyttelse av ledig kapasitet? Flowchange har kartlagt muligheter og barrierer for to bedrifter i samme næringsområde

Med store næringsarealer og direkte vei- og jernbanetilknytning til hele Skandinavia

1400 dekar næringsareal - direkte tilknytning til IC nettet - 50 minutter med tog fra Oslo. Flowchange har gjennomført en mulighetsstudie for videre utvikling av Sørli flerbruksterminal i Stange

Vi søker etter junior konsulenter!

Vi trenger to unge logistikere, sivilingeniører eller siviløkonomer som vil være med på dette grønne skiftet og skape grønn logistikk.

Tre hovedutfordringer for gods- og logistikknæringene i Osloregionen

Flowchange har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk for Samarbeidsalliansen Osloregionen. Det er tre hovedutfordringer for de areal- og transportintensive næringene i årene som kommer

Standardisering og forenkling av prisstrukturen i de offentlige havnene

Flowchange leder et havnesamarbeidsprosjekt for forenkling og standardisering av prisstrukturen i de offentlige havnene. 9 havner deltar i prosjektet. Blant målene er også at kundene skal få detaljert informasjon om hva de betaler for.

Kontakt

Erling Sæther
es@flowchange.no
+47 901 08 444

Geir Berg
gb@flowchange.no
+47 971 94 747

Hans Kristian Haram
hkh@flowchange.no
+47 905 62 994

Roger Kormeseth
rk@flowchange.no
+47 970 04 026

Vår besøksadresse er Dronning Eufemias gate 16. Telefonnummer og epost finner du på siden til høyre.

 

Her er finner du oss:

Design: DesignAid AS