Effektiv og grønn logistikk

Flowchange ønsker å bidra til å endre og effektivisere vareflyten for godstransport i Norge. Samtidig vil vi fremme det grønne skiftet i transportsektoren. Det dreier seg om intermodale løsninger, sjø- og banetransport samt et grønt skifte for lastebiltransporten i Norge.

VIS MER
 • Fra grå til grønn i Grenland
 • Et felles kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen
 • Flowchange er medlem i SAMS Norway

Tjenester

Flowchange tilbyr et bredt spekter av tjenester innen logistikk, transport og samferdsel fra idégenerering til realisering.

Våre hovedkategorier av tjenester er:

 • Strategisk rådgivning

  Utvikling av virksomhets- eller sektorstrategier samt rådgivning til toppledelse i private og offentlige virksomheter.

 • Konsept- og idÉutvikling

  Utvikling av et bredte spekter av forretningsidéer og konsepter.

 • Utredning og analyse

  Design og gjennomføring av analyser innen logistikk, transport og samferdsel, inkludert nærings- og markedsanalyser.

 • Design av løsninger

  Konvertering av konsepter over i konkrete realiserbare løsninger, inkludert design av forretningsmodeller og tekniske løsninger.

 • Realisering

  Implementering og realisering av konsepter og løsninger.

 • Kvalitetssikring

  Kvalitetssikring av offentlige eller private prosesser hvor det står mye på spill og resultater er avhengig av dyp fagkunnskap.

 • Næringspolitikk

  Nettverk og myndighetskontakt og koordinering av innspill til sentrale prosesser – være et bindeledd mellom aktører innenfor sektoren gjennom gode prosesser og dialog.

Effektiv sjøtransport uten utslipp

Vi bistår kunder med å finne de beste løsninger i nært samarbeid med ledende aktører.

Gods på bane

Vi vil hjelpe kunder til å flytte gods fra vei til bane.

Effektivt, grønt og konkurransedyktig for våre kunder

For våre kunder skal vi realisere overføring av gods fra vei til bane- og sjøtransport.

Idéer

Flowchange har som ambisjon å skape og kultivere nye idéer og konsepter på oppdragsbasis innenfor selskapets kjerneområder

VIS MER

Referanser

Det grønne skiftet for logistikk- og transportbedrifter.

For TINE er vi prosjektleder for bedriftens strategi mot fossilfri transport i 2025.

Multimodal transport uten utslipp

Flowchange hjelper ASKO med å lage autonom og utslippsfri transport over Oslofjorden.

Tredjepartslogistikk

En betydelig forandring, men for sent

Bompengesystemet som klimavirkemiddel

For Statens Vegvesen har vi laget et beslutningsunderlag om bompengesystemet kan bidra til raskere innfasing av fossilfrie lastebiler

KOST/NYTTE AV STØRRE INVESTERINGER

Flowchange gjennomfører lønnsomhetsberegninger og konsekvensvurderinger av større samferdselsinvesteringer som har betydelig næringsnytte, som tiltakene som samlet benevnes som Godspakke Innlandet.

Rådgivere

Roger Kormeseth

VIS MER

Geir Berg

VIS MER

Erling Sæther

VIS MER

Hans Kristian Haram

VIS MER

Fagområder

Flowchange AS bistår private og offentlige virksomheter med prosjektledelse og rådgivning innen logistikk, transport og samferdsel. Vi tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og faglig kunnskap innen områder som har stor betydning for næringslivets konkurranseevne

Medarbeiderne i Flowchange leverer faglig bistand innenfor en rekke områder, som:

 • Rådgivning innen strategi og organisasjonsutvikling
 • Analyse av forsyningskjeder
 • Lønnsomhetsvurderinger og konsekvensanalyser av investeringer
 • Flytting av virksomhet
 • Nye løsninger for lagring og distribusjon av varer
 • Prosjekter for innfasing av "grønn" og autonom teknologi
 • Analyse av nye transportkonsept
 • Utvikling av godsknutepunkt, som havner
 • Etablering av nye næringsområder
 • Markedvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser av offentlige infrastrukturinvesteringer

Næringslivets transporter

Nye løsninger i transportsektoren

Logistikk - en viktig konkurransefaktor

Bedriftens infrastruktur, organisering og kjerneprosesser må være nøye tilpasset bedriftens mål og konkurransefortrinn. I Flowchange har vi lang erfaring med å løse problemstillinger knyttet til strategiske valg og strukturelle endringer, som lokaliseringen av konsolideringspunktene og vurdering av tredje parts tjenester vs. drift i egen regi.

Offentlig nærings- og samferdselsutvikling

Flowchange bistår statlige transportetater, regioner, fylker, kommuner og havner med utvikling av transportnettverk og godsknutepunkter over hele landet. Vårt fortrinn er inngående kjennskap til transportene med skip og tog og næringslivets behov

Nyheter

Fra grå til grønn i Grenland

Industrial Green Tech har ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Flowchange er engasjert for å bistå i kartleggingen av bedriftenes varestrømmer, med sikte på forbedringer

Et felles kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen

Det siste året har Flowchange utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om gods og logistikk i Osloregionen - for Osloregionen. Temaet er så spennende og omfangsrikt at årets BEST konferanse er viet dette temaet. Konferansen 18. mars måtte imidlertid utsettes, sannsynligvis til over sommeren

Flowchange er medlem i SAMS Norway

SAMS er en næringsklynge av bedrifter som utvikler systemer og løsninger for autonom mobilitet. Det har vært en "ryckstart" i samarbeidet, for å bruke et svensk utttrykk

2020 – starten på et mer krevende tiår?

Vi i Flowchange vil først takke for et aktivt og begivenhetsrikt år i 2019. I avslutningen av vårt tredje driftsår er det hyggelig å konstatere at stadig flere organisasjoner blir oppmerksomme på at grønn omstilling ikke bare er nødvendig, men at det også kan være lønnsomt

Ikke plass til skognæringen

Tømmerterminalen på Lierstranda må flytte til fordel for annen byutvikling, men hvor skal terminalen flytte? Buskerud fylkeskommune har utredet alternative lokaliseringer. Geir Berg i Flowchange har representert akademia i styringsgruppen.

Nye løsninger må til

For godstransport over lange avstander ønsker myndighetene at mye mer av trafikken ivaretas av skip og godstog. Innen 2030 skal det finne sted et betydelig skifte slik at veksten i tungtrafikken i veinettet dempes. Det krever tiltak og endrede prioriteringer, ikke minst i banesektoren...

Kontakt

Erling Sæther
es@flowchange.no
+47 901 08 444

Geir Berg
gb@flowchange.no
+47 971 94 747

Hans Kristian Haram
hkh@flowchange.no
+47 905 62 994

Roger Kormeseth
rk@flowchange.no
+47 970 04 026

Vår besøksadresse er Dronning Eufemias gate 16. Telefonnummer og epost finner du på siden til høyre.

 

Her er finner du oss:

Design: DesignAid AS