Nyheter

2020 – starten på et mer krevende tiår?

Vi i Flowchange vil først takke for et aktivt og begivenhetsrikt år i 2019. I avslutningen av vårt tredje driftsår er det hyggelig å konstatere at stadig flere organisasjoner blir oppmerksomme på at grønn omstilling ikke bare er nødvendig, men at det også kan være lønnsomt

Ikke plass til skognæringen

Tømmerterminalen på Lierstranda må flytte til fordel for annen byutvikling, men hvor skal terminalen flytte? Buskerud fylkeskommune har utredet alternative lokaliseringer. Geir Berg i Flowchange har representert akademia i styringsgruppen.

Nye løsninger må til

For godstransport over lange avstander ønsker myndighetene at mye mer av trafikken ivaretas av skip og godstog. Innen 2030 skal det finne sted et betydelig skifte slik at veksten i tungtrafikken i veinettet dempes. Det krever tiltak og endrede prioriteringer, ikke minst i banesektoren...

Manglende klimagevinster og avgifter på biodrivstoff - forstå det den som kan

i statsbudsjettet for 2019 innføres full veibruksavgift for biodrivstoff, samtidig som andelen som innblandes i fossil diesel og bensin økes. Det gir få insentiver for private aktører som ønsker å satse på biodrivstoff i sin kjøretøyflåte

Den internasjonale godskorridoren for skinnegående transport

Flowchange har utarbeidet en potensialstudie for økt skinnegående transport, fra Bodø i nord, til Oslo og til det svenske banenettet i sør. Samfunnsnytten er formidabel dersom mer gods kan overføres til bane over lange avstander.

Standardisering av prisstrukturen i norske havner

De offentlige havnene i Norge har alle ulike prisstrukturer. Det påvirker de administrative kostnadene ved sjøtransport. Flowchange leder et prosjekt der målet er standardisering og forenkling.

Bane Nor har feil navn, ikke Vy

De fleste kjenner ikke bakgrunnen for at NSB måtte skifte navn. NSB eier ikke togene, linjenettet, strømledningen, stasjonene eller terminalene. Men bussene eier de.

Tilrettelegging for fremtidens vareflyt i Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen (83 kommuner og 5 fylkeskommuner) startet i fjor et prosjekt for å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport og logistikk i Osloregionen. I første omgang skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som beskriver nåsituasjonen og forventet utvikling i årene framover. Det faglige kunnskapsgrunnlaget utarbeides av Flowchange, i samarbeid med Thema Consulting. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til www.osloregionen.no.

Knapphet på arealer til nye energistasjoner

Hvor skal tungtrafikken fylle drivstoff i 2025? Det enkle svaret er at lastebilene vil benytte de samme fyllestasjonene som i dag, men så enkelt er det ikke. De fleste fyllestasjonene for tunge kjøretøy i byene og i randsonen til byene har ikke plass til flere anlegg, som til biogass, bioetanol, hydrogen eller til hurtiglading. Varetransportene har andre krav og behov enn personbilene. Det trengs mer areal og mer teknisk infrastruktur enn i fyllestasjonene som er tilrettelagt for persontransport.

Elektrifisering av E6 er lønnsomt

Både for samfunnet og for transportbedriftene kan det være lønnsomt å drive elektriske lastebiler med lading fra luftledning