Nyheter

Tilrettelegging for fremtidens vareflyt i Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen (83 kommuner og 5 fylkeskommuner) startet i fjor et prosjekt for å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport og logistikk i Osloregionen. I første omgang skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som beskriver nåsituasjonen og forventet utvikling i årene framover. Det faglige kunnskapsgrunnlaget utarbeides av Flowchange, i samarbeid med Thema Consulting. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsidene til www.osloregionen.no.

Knapphet på arealer til nye energistasjoner

Hvor skal tungtrafikken fylle drivstoff i 2025? Det enkle svaret er at lastebilene vil benytte de samme fyllestasjonene som i dag, men så enkelt er det ikke. De fleste fyllestasjonene for tunge kjøretøy i byene og i randsonen til byene har ikke plass til flere anlegg, som til biogass, bioetanol, hydrogen eller til hurtiglading. Varetransportene har andre krav og behov enn personbilene. Det trengs mer areal og mer teknisk infrastruktur enn i fyllestasjonene som er tilrettelagt for persontransport.

Elektrifisering av E6 er lønnsomt

Både for samfunnet og for transportbedriftene kan det være lønnsomt å drive elektriske lastebiler med lading fra luftledning

Det finnes bedre løsninger enn fergefri E39

Fergefri E39 blir for dyrt og tar for mange år. Høyfrekvente, autonome og utslippsfrie ferger kan være løsningen kombinert med god vei mellom fjordkrysningene

Hvordan redusere klimautslippene fra lastebilene?

Lastebilene står for 30 prosent av co2-utslippene fra vegtransporten i Norge. Her er oppskriften som kan bidra til en klimanøytral lastebilsektor.

Logistikkekspert...

Skolt Eiendom har nylig etablert Moss næringspark. I sommer ønsket de å lage en video av området, men et intervju med en ekspert på varestrømmer og logistikk. De sjekket kandidater rundt omkring. Ifølge tilbakemeldingen fra Skolt Eiendom anbefalte alle Geir Berg i Flowchange as. Vi takker for tilliten!

Fremtidens logistikkløsninger

Under årets transport- og logistikkonferanse på Gardermoen hadde Geir Berg en presentasjon med tittelen "fremtidens logistikkløsninger." Med løsninger menes karakteristika ved forsyningskjeder som vil være konkurransedyktige til tross for krevende konkurransevilkår.

Ulovlig tungtransport

Hvordan hindre ulovlig kabotasje og sikre riktig lønn til utenlandske sjåfører

12 vegvesen i Norge!

Regionreformen vil gi en oppstykking av det overlegent beste planleggingsmiljøet for samferdsel i Norge

Kommer pakkene fram til jul?

I fjor slet PostNord og Posten med å få pakkene fram før jul. Vil det bli bedre i år? Jeg tipper ja. Infrastrukturen for pakkedistribusjon er egentlig ganske bra i Norden